Jesteś tutaj

Publikacje

Wybrane publikacje pracowników Zakładu Farmacji Kryminalistycznej

 

 Wykaz publikacji Kierownika Zakładu Prof. dr. hab. n. farm Zbigniewa Fijałka 

 

 

1. Zbigniew Fijałek, Agnieszka Kalicka, Przestępczość farmaceutyczna a doping, Doping w sporcie, 2020

 

2. Zbigniew Fijałek, Agnieszka Kalicka, Sfałszowane leki- zagrożenie dla pacjentów i rola farmaceuty w zabezpieczeniu legalnej sieci dystrybucji, 2019

 

3. dr Marzena Brzychcy, mgr Szymon Michał Buczyński, dr Maciej Duda, prof. zw. dr hab. Zbigniew Fijałek, dr Bartłomiej Gadecki, prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka, mgr Agnieszka Kalicka, dr Iga Kalinowska-Maksim, prof. nadzw. dr hab. Justyna Karaźniewicz , mgr Anna Kledyńska, dr Monika Kotowska, prof. UWM dr hab. Piotr Krajewski , prof. UWM dr hab. Denis Solodov , prof. UWM dr hab. Ireneusz Sołtyszewski , mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń, Przeciwdziałanie patologiom na rynku medycznym i farmaceutycznym , 2019

4. I. P. Grudziński, M. Bystrzejewski, M. A. Cywińska, A. Kośmider, M. Popławska, A. Cieszanowski, Z. Fijałek, A. Ostrowska, A. Parzonko

Assessing carbon-encapsulated iron nanoparticles cytotoxicity in Lewis lung carcinoma Cells. Journal of Applied Toxicology 34 (4), 380-94 (2014); (IF = 2.597)

5.  M. Popławska, A. Błażewicz, P. Żołek, Z. Fijałek

Determination of flibanserin and tadalafil in supplements for women sexual desire enhancement using high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometer, diode array detector and charged aerosol detector. J. Pharm. Biomed. Anal., 94, 45–53 (2014); (IF=2.967)

6.  I. P. Grudziński, M. Bystrzejewski, M. A. Cywińska, A. Kośmider, M. Popławska, A. Cieszanowski, Z. Fijałek, A. Ostrowska

Comparative cytotoxicity  studies of carbon-encapsulated iron nanoparticles in Murine

Glioma cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 117, 135-143 (2014); (IF = 3.554)

7.  K. Stypułkowska,  A. Blażewicz, A. Brudzikowska, M. Warowna–Grześkiewicz, K. Sarna, Z. Fijałek

Development of high performance liquid chromatography methods with charged aerosol detection for the determination of lincomycin, spectinomycin and its impurities in pharmaceutical preparations. J. Pharm. Biomed. Anal., 112, 8–14 (2015); (IF=2.979)

8.  M. A. Cywinska, M. Bystrzejewski, M. Poplawska, A. Kosmider, R. Zdanowski, S. Lewicki, Z. Fijalek, A. Ostrowska, M. Bamburowicz, A. Cieszanowski, I. P. Grudzinski Internalization and cytotoxicity effects of carbon-encapsulated iron nanoparticles in murine endothelial cells: Studies on internal dosages due to loaded mass agglomerates.

Toxicology in Vitro 34 (2016) 229–236 (IF=2.903)

9. Blazewicz, A., Poplawska, M., Warowna-Grzeskiewicz, M., Sarna, K. and Fijalek, Z. (2017) Determination of Quaternary Ammonium Muscle Relaxants with Their Impurities in Pharmaceutical Preparations by LC-CAD, in Charged Aerosol Detection for Liquid Chromatography and Related Separation Techniques (ed P. H. Gamache), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. doi: 10.1002/9781119390725.ch13

10.  M. Popławska, A. Błażewicz, K. Kamiński, E. Bednarek, Z. Fijałek, L. Kozerski

Application of highperformance liquid chromatography with charged aerosol detection (LC–CAD) for unified quantification of synthetic cannabinoids in herbal blends and comparison with quantitative NMR results. Forensic Toxicol (2018) 36:122–140; (IF= 3.744)

11. Z. Fijałek, A. Kalicka, I. Sołtyszewski,  Wybrane aspekty przestępczości farmaceutycznej (w) Przeciwdziałanie patologiom na rynku medycznym i farmaceutycznym, red. A.  Dobies, W. Pływaczewsk, 2019,  wydawnictwo CH Beck,  s. 31-44. ISBN 978-83-8158-496-8

 

 Wykaz autorskich, oryginalnych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych

1. Hermanowski T., Spławiński J., Groyecki K., Nowicki D., Wpływ polityki lekowej na dostępność leków oraz finanse publicznej ochrony zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie, 2001, 3 (6) : 89 - 95

2. Hermanowski T., Jaworski R., Czech M., Pachocki R., Ocena kosztów związanych z występowaniem nadciśnienia tętniczego w Polsce, Nadciśnienie Tętnicze, 2001; 5 (2): 83-91, MNISW/KBN 5, IC 3,96

3. Hermanowski T., Jaworski R., Czech M., Pachocki R., Ocena kosztów i efektów leczenia hipotensyjnego przy użyciu dwóch różnych inhibitorów konwertazy angiotensyny: peryndoprylu i enalaprylu, Farmakoekonomika, 2001; 4: 2-12, MNISW/KBN 2, IC 0,55

4. Hermanowski T., Jaworski R., Czech M., Pachocki R., Od globalnej oceny kosztów choroby do oceny opłacalności leczenia - strategia oceny farmakoekonomicznej w Polsce na przykładzie nadciśnienia tętniczego, Kardiologia Po Dyplomie, 2002; VI: 14-18

5. Hermanowski T., Tytko Z., Ochrona lekowa. PBM - czy Polska może skorzystać ze sprawdzonych wzorców?, Menedżer Zdrowia, 2005; 1: 46-52, MNiSW/KBN 3, IC 2,22

6. Hermanowski T., Wrona W., Czech M., Pachocki R., Farmakoekonomiczne porównanie preparatu złożonego pierwszego rzutu peryndopryl/indapamid z lekami losartan oraz iberosartan, Farmakoekonomika, 2006; 10(4) : 6-7

7. Hermanowski T., Jaworski R., Czech M., Ocena kosztów choroby w Polsce, Farmakoekonomika, 2006; 10(4): 7-8

8. Hermanowski T., Kowalik E., Jakubczyk M., Niewada M., Kurzyna M., Lipska I., Becla L., Mallottki K., Osińska B., Zastosowanie bosentanu, epoprostenolu, iloprostu, syldenafilu i treprostinilu w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego w Polsce. Analiza wpływu na budżet, Akademia Medyczna w Warszawie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, http://www.aotm.gov.pl/www/assets/files/publikacje- prezentacje/09.05.06_Analiza_Wplywu_na_Budzet.pdf : 2007 :1-116

9. Hermanowski T., Kawiak K., Czech M., Sykut - Cegielska J., Analiza opłacalności programu skriningu selektywnego w kierunku wrodzonych wad metabolizmu, Farmakoekonomika, 2008; 12(3) : 8-9

10. Hermanowski T., Drozdowska A., Projekt InterQuality - nowe spojrzenie na jakość, Farmacja Polska, 2011; 67(6) : 374-378 17. Hermanowski T., Radzymińska D., Drozdowska A., Międzynarodowy projekt badawczy InterQuality, Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 2011; (1) : 21-23 (Index Copernicus).

11. Hermanowski T., Drozdowska A., Opodatkowanie reklamy leków, Farmacja Polska, 2012; 68(8): 526-530, MNiSW/KBN 3, IC 4,16

12. Hermanowski T., Rutkowski J., Drozdowska A., Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu badawczego „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality”, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2012; 2 : 6-7

13. Hermanowski T., Drozdowska A., Aspekty finansowania z funduszy publicznych medycyny spersonalizowanej, Farmacja Polska, 2013; (69/5) : 273-275, MNiSW/KBN 3, IC 4,16

14. Hermanowski T., Drozdowska A., Znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla polskiej gospodarki, Problemy Zarządzania, 2013; 11(1) : 146-159, MNiSW/KBN 8, IC 4,70

15. Hermanowski T., Kowalczyk M., Aspekty komunikacji społecznej w planach informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2013, 29 : 611-618, MNiSW/KBN 6, IC 4,19

16. Hermanowski T., Drozdowska A., Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2013; 45(7-8) : 11-12

17. Hermanowski T., Szafraniec-Buryło S.I., Cegłowska U., Wpływ wydatków typu out-of-pocket na sprawiedliwość w finansowaniu ochrony zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013; 11(1) : 100-106, MNiSW/KBN 8, IC 5,97

18. Hermanowski T., Borowiec Ł., Faluta T., How to optimize public spending on antihypertensive treatment in Poland – an example of rationalization analysis, Journal of Health Policy & Outcomes Research, 2013; 2 : 1-12, IC 5,30

19. Hermanowski T., Szafraniec-Buryło S.I., Krancberg A.N, Dulęba D., Cegłowska U., Availability and quality of data on drug policy and management of access to reimbursed medicinal products in the United Kingdom, Denmark, Germany, Italy and Poland, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013; 11(1) : 89-99, MNISW/KBN 8, IC 5,97 27. Hermanowski T., Rutkowski J., Zakończenie Międzynarodowego Projektu Badawczego InterQuality, Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 2014(4): 12-15 (Index Copernicus)

20. Hermanowski T., Kolasa, K., Zawada A., Rybnik T., Rabczenko D., Nierówność w dostępie do świadczeń zdrowotnych w Polsce w porównaniu z Danią i Niemcami. Analiza na podstawie danych z badania SHARE, Polityka Społeczna, 2015; 2 : 23-27, MNiSW/KBN 7

21. Hermanowski T., Drozdowska A., Kowalczyk M., Institutional framework for integrated Pharmaceutical Benefits Management: results from a systematic review, International Journal of Integrated Care, 2015; 15: 1-13

22. Hermanowski T., Rutkowski J, Zintegrowana opieka zdrowotna. Zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 2015; 83: 225-234

23. Hermanowski T., Bystrov V., Staszewska-Bystrov A., Szafraniec-Buryło S., Rabczenko D., Kolasa K., Orlewska E., Analysis of trends in life expectancies and per capita gross domestic product as well as pharmaceutical and non-pharmaceutical healthcare expenditures, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 2015; 72(5): 1045-1050

Wykaz autorskich monografii

1. Hermanowski T., Marketing w handlu zagranicznym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 1984 : 1 - 129

2. Hermanowski T., Transfer technologii w obrocie międzynarodowym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1985 : 1 – 118

3. Hermanowski T., Strategie zewnętrznego zasilania krajowych procesów innowacyjnych (praca habilitacyjna), Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice, 1986 : 1 – 316

4. Lis J., Jahnz-Różyk K., Hermanowski T., Czech M., Koszty, jakość i wyniki w ochronie zdrowia-leksykon podstawowych pojęć ISPOR, Warszawa, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, 2009 : 1 – 259, ISBN 978-83-929978-0-1

5. Hermanowski T., Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy, ABC Wolters Kluwer business, 2013: 1-268

Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych

1. Spławiński J., Kuźniar J., Mazurek A.P., Hermanowski T., Recommendations for reimbursement based on „Added Health Value” and the concept of „Paneuropean Perfect List of Reimbursement”, SIAR NEWS, 2000 (4); Pavia, Italy

2. Niewada M., Jakubczyk M., Kowalik E., Kurzyna M., Hermanowski T., Budgetary impact of besentan, epoprostenol, iloprost, sildenafil and treprostinil in the treatment of pulmonary arterial hypertension in Poland, Akademia Medyczna w Warszawie, 2007: 1-7

3. Chrzanowski M., Czech M., Hermanowski T., Sykut-Cegielska J., Cost of Tyrosinaemia type one in Poland in 2006, abstract, Value in Health, 2008; 11(6): A637

4. Czech M., Hermanowski T., Kocić I., Lis J., Nowakowska E., Standardy Edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Polski Merkuriusz Lekarski, 2009; 27(161) : 400-403

5. Baran-Lewandowska I., Hermanowski T., Analiza importu równoległego leków w Polsce i jego wpływ na zdrowie publiczne, Zdrowie Publiczne 2009; 119(2): 139-143, MNiSW/KBN 6

6. Perkowski P., Hermanowski T., Macioch T., Jarosz A., Systematic review of the direct costs related to obesity and associated diseases in Poland, Value in Health, 2009; 12(7): A 386

7. Jakubczyk M., Wrona W., Macioch T., Golicki D., Niewada M., Hermanowski T., Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych, Polski Merkuriusz Lekarski, 2010; 28(163) : 42-45, MNiSW/KBN 6

8. Jakubczyk M., Wrona W., Macioch T., Golicki D., Niewada M., Hermanowski T., Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych, Polski Merkuriusz Lekarski, 2010; 28(163): 42-45, MNiSW/KBN 6

9. Drozdowska A., Wojciechowska K., Hermanowski T., Wykorzystanie badań farmakoekonomicznych jako rozwinięcie idei opieki farmaceutycznej, Czasopismo Aptekarskie, 2010; 17(11): 28-34, MNiSW/KBN 6, IC3,62

10. Golicki D., Niewada M., Jakubczyk M., Wrona W., Hermanowski T., Self-assessed health status in Poland: EQ-5D findings from the Polish valuation study, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2010; 120 (7-8) : 276-281, MNiSW/KBN 9, IC 9,00

11. Kolasa K., Schubert S., Manca A., Hermanowski T, A review of Health Technology Assessment (HTA) recommendations for drug therapies issued between 2007 and 2009 and their impact on policymaking processes in Poland, Health Policy 2011; (102) : 145-151, IF 1,506 MNiSW/KBN 25

12. Macioch T., Hermanowski T., The indirect costs of cancer-related absenteeism in the workplace in Poland, Journal of Occupational Environmental Health, 2011; 53(12): 1472-1477, IF 2,062; MNiSW/KBN 30

13. Zawodnik S., Golicki D., Kiljan A., Hermanowski T., Quality of life of students from the Faculty of Pharmacy at Medical University of Warsaw, Archives of Medical Science, 2011; 7(1) : 210 ( suppl. 1).

14. Zawodnik S., Golicki D., Kiljan A., Hermanowski T., Quality of life of students from the Faculty of Pharmacy at Medical University of Warsaw, Value in Health 14 (2011) A233-A510

15. Drozdowska A., Hermanowski T., Wojciechowska K., Aptekarz jako Wykonawca i Beneficjent Opieki Farmaceutycznej, Czasopismo Aptekarskie, 2011; 18(11) : 21-33, MNiSW/KBN 4

16. Wrona W., Hermanowski T., Golicki D., Jakubczyk M., Macioch T., Goszczyńska K., Wójcik R., Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych Cz. I Przegląd systematyczny piśmiennictwa, Przegląd Epidemiologiczny, 2011; 65(1) : 147-152, MNiSW/KBN 7, IC 5,68

17. Wrona W., Hermanowski T., Jakubczyk M., Golicki D., Czech M., Niewada M., Kolasa K., Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych (Cz. II): Badanie opinii w grupie ekspertów, Przegląd Epidemiologiczny, 2011; 65(1): 153-157, MNiSW/KBN 7, IC 5,68

18. Golicki D., Niewada M., Lis J., Pol K., Hermanowski T., Tłustochowicz M., Leflunomide in monotherapy of rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomised trials, Polish Archives of Internal Medicine, January 2012; 122(1-2) : 22-32, IF 1,833, MNiSW/KBN 10, IC 21,46

19. Adamska P., Dulęba D., Hermanowski T., Jakość opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu tętniczym, Czasopismo Aptekarskie, 2012; 6-7(221) : 28-34, MNiSW/KBN 4

20. Baran-Lewandowska I., Hermanowski T., Postrzeganie zjawiska importu równoległego leków w Polsce, Marketing i Rynek, 2012; 8 : 26-33, MNiSW/KBN 7, IC 3,52

21. Baran-Lewandowska I., Hermanowski T., Postrzeganie zjawiska importu równoległego leków w Polsce - metodyka przygotowania kwestionariuszy oraz ogólnopolskich badań ankietowych, Farmacja Polska, 2012; 68(11): 743-746, MNiSW/KBN 3, IC 4,16

22. Baran-Lewandowska I., Hermanowski T., Postrzeganie zjawiska importu równoległego leków w Polsce przez farmaceutów aptek szpitalnych - wyniki ogólnopolskich badań rynkowych, Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie, 2012; 4(25): 12-19 MNiSW/KBN 4

23. Kolasa K., Hermanowski T., Borek E., Znaczenie zaangażowania publicznego w podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia na przykładzie tworzenia amerykańskiego i polskiego zakresu świadczeń gwarantowanych, Przegląd Epidemiologiczny, 2013; 67 : 661-666, 749-754 MNiSW/KBN 7, IC 6,19

24. Baran-Lewandowska I., Hermanowski T., Wpływ handlu równoległego leków na rynek farmaceutyczny w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013; 11(1) : 79-88, MNiSW/KBN 8, IC 5,97

25. Rzeszotarska O., Rdzanek M., Hermanowski T., Czech M., Świadczenia gwarantowane pacjentowi choremu na cukrzycę na poziomie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej oraz szpitala, Farmacja Kliniczna i Szpitalna, 2013; 1-2 : 15-19

26. Baran-Lewandowska I., Hermanowski T., Wpływ handlu równoległego leków na rynek farmaceutyczny w Polsce, Zdrowie Publiczne i zarządzanie, 2013; 11(1): 79-88, MNiSW/KBN 8, IC 5,97

27. Kolasa K., Hermanowski T., Borek E., Importance of public participation decision-making process in healthcare system illustrated with an example of the development of American and Polish scope of health benefit basket, Przegląd Epidemiologiczny, 2013; 67: 661-666

28. Rdzanek M., Dąbrowska K., Zieliński W., Hermanowski T., Czech M., Przegląd systemów organizacji pracy w aptece w Polsce i wybranych krajach europejskich – propozycje rozwiązań dla Polski, Praca oryginalna, Apteka Ogólnodostępna, 2014; 70(3) : 165-170, MNiSW 3, IC 4,16

29. Krancberg A., Szafraniec-Buryło S., Orlewska E., Hermanowski T., Outcome determinants of health systems integration: case studies in USA, Germany and Poland, International Journal of Integrated Care, 2014

30. Baran A., Czech M., Hermanowski T., Skoczyńska K., Direct and indirect costs of Pompe disease, Farmacja Współczesna, 2014; 7: 149-155

31. Widz K., Czech M., Hermanowski T., Cost of Hypoglycaemia in Patients with Diabetes in Poland, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2014; 4(1) : 58-75

32. Drozdowska A., Hermanowski T., Exploring the opinions and experiences of patients with generic substitution: a representative study of Polish society,International Journal of Clinical Pharmacy, 2014; 37 (1): 68-75, DOI: 10.1007/s11096-014-0041-8, IF = 1,250, MNiSW/KBN 15

33. Drozdowska A., Hermanowski T., Predictors of generic substitution: a nationwide study on the role of psychological, sociodemographic, and contextual factors in Poland, Research in Social and Administrative Pharmacy, 2015, DOI: 10.1016/j.sapharm.2015.03.003, IF = 1,202, MNiSW 20

34. Macioch T., Zalewska U., Sobol E., Mrozikiewicz – Rakowska B., Krakowiecki A, Hermanowski T., The Indirect Costs of Diabetic Foot Ulcers in Poland, Diabetes & Metabolism, 2015; 6(5) : 1-6

35. Drozdowska A., Hermanowski T., Solution-driven approaches to generic substitution challenges - a survey among international experts, Fundamental and Clinical Pharmacology, 2015. DOI:10.1111/fcp 12139, IF 2,121, MNiSW/KBN 25

36. Bystrov V., Staszewska-Bystrova A., Rutkowski D., Hermanowski T., Effects of DRG – based hospital payment in Poland on treatment of patients with stroke, Health Policy, 2015, DOI information:10.1016/j.healthpol. 2015.04.017, IF 1,725, MNiSW/KBN 25

37. Tymecka-Woszczerowicz A., Wrona W., Kowalski PM., Hermanowski T., Indirect costs of back pain – Review, Polish Annals of Medicine, 2015; 22(2): 143-148, MNiSW/KBN 6,IC 5,70

38. Macioch T., Sobol E., Krakowiecki A., Mrozikiewicz-Rakowska B., Kasprowicz M., Hermanowski T., Jealth related quality of life in patients with diabetic food ulceration - translation and Polish adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale short form, Health and Quality of Life Outocomes, 2017, 15:15, DOI 10.1186/s12955-017-0587-y

39. Chmielewska M., Kostrzewa-Itrych A., Kostrzewa T., Hermanowski T., Znaczenie komunikacji farmaceuty z pacjentem  w terapii bólu nowotworowego, Importance of communication between pharmacists and Patients in cancer pain therapy, Farmacja Współczesna, 2017; 10:29-35

40. O. Samborskyi, T. Hermanowski*, M. Slobodyanyuk, The analysis of dynamics of changes in the

availability indexes of beta-blockers in Ukraine, Socìal’na farmacìâ v ohoronì zdorov’â. – 2017. – Vol. 3, No. 3

41. Kolasa K., Turlej A., Hermanowski T., Samorządowe programy zdrowotne opiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w latach 2010-2013, Przegląd Epidemiologiczny 2016; 70: 151-154 >

 

 

Rozdziały w książkach:

1. Hermanowski T., Reforma amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych MEDICARE, Ochrona Zdrowia i Gospodarka, Dylematy Zarządzania, Warszawa, (red. K. Ryć i Z. Skrzypczak) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2006: 162-169

2. Hermanowski T., Modernizacja systemu refundacji leków w Danii, Ochrona Zdrowia i Gospodarka, Sektor Publiczny A Rynek, Warszawa, (red. K. Ryć i Z. Skrzypczak), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007: 151-154

3. Hermanowski T., Udział własny pacjenta jako metoda ograniczania pokusy nadużywania leków refundowanych, w: Ochrona zdrowia i gospodarka - sposoby finansowania, (red. K. Ryć i Z. Skrzypczak) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2010: 63-74

4. Hermanowski T., Analiza wpływu sposobu finansowania świadczeń na efektywność i jakość opieki zdrowotnej - projekt InterQuality, w: Ochrona zdrowia na świecie (red. K. Ryć i Z. Skrzypczak), Wolters Kluwer , Warszawa, 2011: 291-301

5. Hermanowski T., Drozdowska A., Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści związanych z technologiami medycznymi, rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, 2013: 13-30

6. Jakubczyk M., Hermanowski T., Choroby a funkcjonowanie rodziny w kontekście kosztów pośrednich, Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści związanych z technologiami medycznymi, rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013: 31-47

7. Wrona W., Hermanowski T., Metody szacowania kosztów absenteizmu i prezenteizmu, Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści związanych z technologiami medycznymi, rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013: 71-104

8. Wrona W., Hermanowski T., Opinie ekspertów, decydentów, pracodawców i społeczeństwa. Koszty pośrednie w Polsce - skala problemu, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013:105-133

9. Macioch T., Hermanowski T., Koszty absencji chorobowej w Polsce w latach 2007-2009 w przekroju terytorialnym oraz w sekcji gospodarki, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013: 134-171

10. Macioch T., Hermanowski T., Koszty pośrednie chorób nowotworowych w Polsce w 2009 roku, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013: 181-211

11. Malicka M., Jakubczyk M., Hermanowski T., Koszty pośrednie związane z prezenteizmem w astmie na podstawie badania ankietowego, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013: 212-231

12. Szkołut S., Jakubczyk M., Hermanowski T., Koszty pośrednie związane z ciążą, porodem i połogiem w Polsce w latach 2006-2008, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013: 232-254

13. Hermanowski T., Drozdowska A., Podsumowanie i rekomendacje dotyczące wytycznych oceny technologii medycznych, „Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływ stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy”- redakcja naukowa Tomasz Hermanowski, Wolters Kluwer Polska SA, 2013: 255-265.

Poniżej teksty wybranych publikacji :

 

ZałącznikWielkość
PDF icon PHARMACOVIGILANCE AND THE CASE STUDY OF VIOXX234.47 KB
PDF icon PERCEPTION OF PARALLEL TRADE OF PHARMACEUTICALS IN POLAND – RESULTS OF NATIONAL MARKET RESEARCH682.8 KB
PDF icon STUDY OF THE USE OF QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRES IN CARDIAC DISEASES IN POLAND622.55 KB
PDF icon Cost of hypoglycaemia in patients with diabetes in Poland157.49 KB
PDF icon OCENA SKUTECZNOSCI KLINICZNEJ OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NAD PACJENTEM DIABETOLOGICZNYM NA PODSTAWIE PRZEGLADU SYSTEMATYCZNEGO LITER709.63 KB
PDF icon DIABETIC FOOT SYNDROME HOSPITALIZATION COSTS IN POLAND255.07 KB
PDF icon QUALITY OF LIFE OF STUDENTS FROM THE FACULTY OF PHARMACY AT MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW IN 2010-2012354.49 KB
PDF icon COST OF ABSENTEEISM DUE TO CANCER IN POLAND1.52 MB
PDF icon INDIRECT COSTS OF PREGNANCY, PARTURITION AND PUERPERIUM IN POLAND1.93 MB
PDF icon INDIRECT COSTS OF OBESITY IN POLAND538.34 KB
PDF icon ASSESSING PRODUCTIVITY AND ACTIVITY IMPAIRMENT DUE TO ILLNESS IN POLAND643.59 KB
PDF icon THE IMPACT OF EMPLOYEES WORK ABSENTEEISM DUE TO CARE FOR A SICK PERSON ON PRODUCTIVITY IN POLAND668.42 KB
PDF icon REAL AND THEORETICAL COST OF ABSENTEEISM IN POLAND1.11 MB
PDF icon THE COST OF ABSENTEEISM IN POLAND IN 2007 DIFFERENCES WITHIN THE PROVINCES1.29 MB
PDF icon Indirect Cost of Illness in Polish Economic Evaluation of Healthcare Programs786.71 KB
PDF icon Should Indirect Cost of Illness be Included in Pharmacoeconomic Analysis: Survey Among Polish Decision Makers and Experts642.57 KB
PDF icon Opodatkowanie reklamy leków108.28 KB
PDF icon Effective information exchange as a basis for success ful implementation of integrated care programs – case studies from USA, Ge596.35 KB
PDF icon health_and_quality_of_life_outcomes.pdf371.58 KB
PDF icon Samorządowe programy zdrowotne opiniowane przez agencje oceny technologii medycznych i taryfikacji262.11 KB
PDF icon instiitutional_framework_pbm_ijic_2253-9453-1-pb.pdf1.28 MB
PDF icon kubacka-sfalszowane-produkty-lecznicze_07_2019_law_and_forens_sciences.pdf176.04 KB
PDF icon kwartalnik_nr_32_str_1-28-kubacka_kalicka_fijalek.pdf1.4 MB